English version

Cele projektu

Rewitalizacja w liczbach

czyli finansowanie projektu

23,78 mln zł

Całkowita wartość projektu

18,65 mln zł

Środki z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 Działanie 6.1.

Projekt „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap II” jest  jednym z etapów realizacji ogólnego celu programu rewitalizacji, którym jest podniesienie atrakcyjności gospodarczej, społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej Miasta Kielce prowadzącej do lepszego wypełniania funkcji metropolii regionu świętokrzyskiego.

Wyżej wskazany cel ogólny przedsięwzięcia realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

  • zahamowanie zjawiska degradacji obszaru Śródmieścia,
  • większenie potencjału kulturalnego i turystycznego miasta poprzez nadanie terenom nowych funkcji społeczno-kulturalnych i turystycznych,
  • zahamowanie procesu marginalizacji ekonomicznej i społecznej rewitalizowanego obszaru,
  • ograniczenie ruchu samochodowego na obszarze objętym rewitalizacją,
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
  • ożywienie gospodarcze i kulturalne Śródmieścia.


Poprawa estetyki rewitalizowanych przestrzeni publicznych będzie pozytywnie oddziaływać na jakość życia mieszkańców, wzrost atrakcyjności miasta dla turystów, stworzenie warunków do integracji społeczności miasta i komunikacji społecznej.

Przebudowane i rozbudowane w ramach projektu tereny będą mogły stanowić miejsce do spacerów, odpoczynku, spotkań towarzyskich. Projekt pośrednio przyczyni się także do zmiany profilu funkcjonalnego lokali użytkowych na obszarach objętych rewitalizacją oraz okolicznych ulicach Śródmieścia.

Długofalowymi korzyściami wynikającymi z realizacji projektu będzie:

  • polepszenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej miasta (inwestycyjnej, turystycznej, kulturalnej, mieszkaniowej),
  • korzyści społeczne związane z nadaniem rewitalizowanemu obszarowi charakteru miejsca spędzania wolnego czasu (spotkań, spacerów, imprez kulturalnych),
  • poprawa estetyki otaczającej przestrzeni miejskiej, lepsza organizacja ruchu samochodowego z jednoczesnym wprowadzaniem strefy uspokojonego ruchu kołowego.

Cele projektu są zgodne z celami ujętymi w „Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, (RPOWŚ), Cel 6 „Zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich i centrów gmin”, realizowany w osi priorytetowej nr 6 „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast”, Działanie 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu”.

Niniejszy projekt z uchwałą Zarządu Województwa został umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Do końca roku 2013, dzięki realizacji projektu zagospodarowano na nowo miejskie przestrzenie publiczne Śródmieścia tj. ul. Planty, Leśną, św. Leonarda, Wesoła, Czerwonego Krzyża, Mickiewicza. Obszar ulicy  Warszawskiej stał się "wizytówką" miasta staowiącą zaproszenie od strony północnej do wejscia w obszar Śródmieścia. Łącznie w ramach realizacji zadań 1,2,3,4, rewitalizacją objęto obszar ponad 2 ha, przebudowano ponad 1,5 km dróg. Obszar rewitalizowanego Śródmeiścia przyciąga licznych uczestników organizowanych tam imprez kulturalnych.

 


powrót

© Copyright by Urząd Miasta Kielce Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Polityka cookies

Realizacja: Mass Internet